Pages

Welcome

On this blog you will find NEWS about
writing and illustrating Children's Books, the society and its members and activities as well as links to websites and blogs about Children's Books
Enjoy!


IBBY SA's Representative South African Books for Children and Young People

Thanks to IBBY SA for permission to publish this list.


100 Representative South African Books for Children and Young People

In drawing up this list, we have been mindful of the following:

• The books are recognisably African in character.
• The authors and illustrators are South Africans, or non-South Africans living and working in South Africa.
• The books are in print.
• The books are mentioned in the list in the language in which they were originally written. Many titles have been translated into other South African languages.
• The books are intended for children and young people: we have not included titles that are geared to an adult market, even if popular among younger readers.

Of course, there are many more South African titles of distinction in the area of books for children and young people. It is our hope that these 100 will be seen as representing the excellent work being done by writers and illustrators and translators and publishers in all South African languages. The list drawn up in 2004 for the IBBY World Congress remains as a historical list, and we acknowledge those books that have made way for newer publications.

We acknowledge the assistance of members of the IBBY SA Exec and invited colleagues in drawing up the list, and the generous support of the publishers in supplying copies for the two exhibitions mentioned below.

The books in the list were exhibited for the first time at the IBBY SA stand at the Cape Town Book Fair, 16–19 June 2007, and at the Nami Island International Children’s Book Festival in South Korea, June 2007.

The 100 Books List will in due course become a virtual exhibition on our website www.ibbysa.org.za . The physical exhibition will be housed at the headquarters of Biblionef SA in Huis der Nederlanden 4 Central Square Pinelands Cape Town.

We hope you enjoy browsing through and consulting the 100 Books List. Your comments are invited, and can be emailed to booksforafrica@iafrica.com .

100 Verteenwoordigende Suid-Afrikaanse Boeke vir Kinders en Jongmense

Die lys is saamgestel met die volgende in gedagte:

• Die boeke het ʼn duidelike Afrika-karakter.
• Die skrywers en illustreerders is Suid-Afrikaans of woon en werk in Suid-Afrika.
• Die boeke is tans in druk.
• Die boeke word weergegee in die taal waarin dit oorspronklik geskryf is. Baie titels is vertaal in ander Suid-Afrikaanse tale.
• Die boeke is bedoel vir kinders en jongmense. Boeke vir volwassenes wat gewild is onder jonger lesers, is nie in aanmerking geneem nie.

Daar is natuurlik baie ander goeie Suid-Afrikaanse boeke vir kinders en jongmense. Daarom hoop ons dat hierdie 100 boeke as verteenwoordigend gesien sal word en as voorbeelde sal dien vir die uitmuntende werk deur skrywers, illustreerders, vertalers en uitgewers in alle Suid-Afrikaanse tale. IBBY SA gee ook erkenning aan dié boeke wat op die 2004 lys as deel van die IBBY Wêreldkongres verskyn het, maar wat nou deur nuwer titels vervang is.

Ons bedank lede van IBBY SA se uitvoerende bestuur en ander genooide kollegas vir die saamstel van die lys. Ons bedank ook die uitgewers wat kopieë van die boeke vir die uitstallings verskaf het.

Die boeke op die lys is vir die eerste keer ten toon gestel tydens die Kaapstadse Boekfees, 16–19 Junie 2007 en tydens die Nami-eiland Internasionale Boekfees in Suid-Korea in Junie 2007.

Die 100 boeke sal as ʼn virtuele uitstalling op ons webwerf www.ibbysa.org.za vertoon word, terwyl die fisiese uitstalling by die hoofkwartiere van Biblionef SA gehuisves sal word (Huis der Nederlanden, Central Square 4, Pinelands, Kaapstad).

Ons hoop dat julle dit sal geniet om deur die 100 boeke te snuffel en die lys van 100 boeke te raadpleeg. Enige kommentaar kan gestuur word na booksforafrica@iafrica.com .

Iincwadi zamabali abantwana nolutsha lwaseMzantsi Afrika ezili-100

Ekukhetheni olu luhlu siye sathathela ingqalelo ezi zinto zilandelayo:

• Iincwadi ezi ziyabonakala ukuba zezase-Afrika ngokwenziwa.
• Ababhali nabazobi ngabantu baseMzantsi Afrika okanye abantu abangengabo abaseMzantsi Afrika kodwa behlala yaye besebenza apha eMzantsi Afrika.
• Iincwadi ziprintiwe.
• Kuluhlu esinalo, iincwadi eziguqulelweyo zichaziwe ngokweelwimi- ngqangi ebezibhalwe ngazo. Izihloko ezininzi ziguqulelwe kwezinye iilwimi zase-Mzantsi Afrika.
• Ezi ncwadi zezabantwana okanye ulutsha oluselula: Asizifakanga izihloko zeencwadi ezibhalelwe abantu abadala, nokuba ziyaziwa yaye ziyathandwa ngabafundi abaselula.

Kuyinyaniso ukuba zininzi iincwadi eziphuma phambili kwicandelo leencwadi zabantwana nolutsha. Siyathemba ukuba ezi ncwadi zili-100 ziza kubonwa njengeencwadi ezimele bonakalisa umsebenzi omhle owenziwa ngababhali, abazobi, abapapashi kunye nabaguquleli kuzo zonke iilwimi zaseMzantsi Afrika. Uluhlu olwalubhalelwe iNgqungquthela yeLizwe jikelele ye-IBBY ngo2004 lusahleli njengoluhlu oluyimbali, kwaye siyavuma ukuba ezo ncwadi zazikhethiwe ngoko zivule indlela khona ukuze kufakwe iincwadi ezintsha.

Siyayivuma inkxaso esiyifumene kumalungu alawulayo e-IBBY SA nesiyifumene kubantu esisebenzisana nabo ngelixa sisenza uluhlu lwezi ncwadi, kunye nenkxaso enesisa esiyifumene kubapapashi beencwadi ngokusixuma ngeekopi zeencwadi eziza kube ziboniswa kwimiboniso yeencwadi echazwe ezantsi apha.

Iincwadi ezi kolu luhlu zaboniswa okokuqala yi-IBBY SA kuMboniso woNcwadi obubanjelwe eKapa ngomhla we-16–19 kuJune 2007, nakuMbhiyozo woNcwadi lwaBantwana kazwelonke obubanjelwe eNami Island, eMzantsi Korea ngoJune ka2007.

Uluhlu lweencwadi ezi-100 luza kupapashwa kungekudala kwiwebhusayithi yethu i- www.ibbysa.org.za. Umntu angaya kuzibonela ngokwakhe kundlunkulu weBiblionef SA eHuis der Nederlanden, 4 Central Square, Pinelands, Cape Town.

Siyathemba ukuba uza kukonwabela ukuphengulula uluhlu lwethu lwencwadi ezili-100. Uluvo lwakho lwamkelekile yaye ungaluthumela kwa-booksforafrica@iafrica.com nge-imeyile.

100 Representative South African Books
for Children and Young People 2007

Arranged alphabetically by author:

1. Lesley Beake:
The Strollers
(Maskew Miller Longman, Cape Town, 1987)

2. Lesley Beake:
Song of Be
(Maskew Miller Longman Cape Town, 1991)

3. Maryanne Bester, illustrated by Shayle Bester:
Three Friends and a Taxi
(Jacana Media, Johannesburg, 2007)

4. Maryanne Bester, illustrated by Shayle Bester:
Cool Nguni
(Jacana Media, Johannesburg, 2007)

5. Francois Bloemhof:
Die dae toe ek Elvis was
(Human & Rousseau, Kaapstad, 2000, 2005)

6. Carole Bloch, Boyce Boulix Mgcina, Rafeekah Patel, Juliana Seleti, Ethel Sithole, Robert Hichens:
Remembering Mommy
(New Africa Books, Cape Town, 2006)

7. Helen Brain:
Fly Cemetery and other juicy stories
(Human & Rousseau, Cape Town, 1999)

8. Elana Bregin:
The Red-haired Khumalo
(Maskew Miller Longman, Cape Town, 1994)

9. Tania Brink:
Liefde laat jou Rice Krispies anders proe
(LAPA, Pretoria, 2002, 2006)

10. Darrel Bristow-Bovey:
SuperZero
(Tafelberg, Cape Town, 2006)

11. Dianne Case:
92 Queens Road
(Maskew Miller Longman, Cape Town, 1991)

12. Dianne Case:
Love, David
(Maskew Miller Longman, Cape Town, 1986)
13. Sekgaila J Chokoe:
Ke Bophelo
(Heinemann, Johannesburg, 1995)

14. Jude Daly:
To Every Thing There Is a Season
(Frances Lincoln, London, 2006)

15. Niki Daly:
Ruby Sings the Blues
(New Africa Books, Cape Town, 2006)

16. Niki Daly:
Not So Fast, Songololo
(Frances Lincoln, London, 2002; distributed in South Africa by Pan Macmillan, Johannesburg)

17. Niki Daly:
Where’s Jamela?
(Tafelberg, Cape Town, Frances Lincoln, London 2004)

18. Niki Daly:
Zanzibar Road
(Giraffe Books Pan Macmillan, Johannesburg, 2006)

19. Mogamat I Davids:
111 Colleen Court
(New Africa Books, Cape Town, 2005)

20. Mogamat I Davids:
Sedick’s Kalk Bay Stories
(Juta Gariep, Cape Town,2002)

21. Leon de Villiers:
Die Pro
(Tafelberg, Kaapstad, 1997)

22. Leon de Villiers, met illustrasies deur Emily Bornhoff:
Maroelaboomstories
(LAPA, Pretoria, 2005)

23. Leon de Villiers, met illustrasies deur Berco Wilsenach:
Droomoog Diepgrawer
(LAPA, Pretoria, 2003)

24. Philip de Vos, met illustrasies deur Piet Grobler:
Moenie ’n mielie kielie nie
(Human & Rousseau, Kaapstad, 1995)

25. Philip de Vos, met illustrasies deur Cora Coetzee:
Vincent van Gogga
(Human & Rousseau, Kaapstad, 1990, 2006)

26. Johann de Waal:
Sit! Oom Paul
(Human & Rousseau, Kaapstad, 1995, 2005)

27. Carina Diedericks-Hugo:
Koning Henry
(Tafelberg, Kaapstad, 2003)

28. Carina Diedericks-Hugo, met illustrasies deur Séan Verster:
Operasie M.I.A.A.U.
(Human & Rousseau, Kaapstad, 2005)

29. K Sello Duiker:
The Hidden Star
(Umuzi, Cape Town, 2006)

30. Hans du Plessis:
Ditsem, Dawid!
(Human & Rousseau, Kaapstad, 1996)

31. Linzi Glass:
The Year the Gypsies Came
(Penguin, Oxford, 2006)

32. Christopher Gregorowski, illustrated by Niki Daly:
Fly, Eagle, Fly!
(Tafelberg, Cape Town, 2000)

33. Wendy Hartmann, illustrated by Niki Daly:
All the Magic in the World
(Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 1993, 2002)

34. Maria Hendriks, met illustrasies deur Piet Grobler:
Makwelane en die krokodil
(Human & Rousseau, Kaapstad, 2004)

35. Dianne Hofmeyr, illustrated by Jude Daly:
The Star-Bearer: an Egyptian creation myth
(Frances Lincoln, London; Farrar, Straus and Giroux, New York, 1997)

36. Barrie Hough:
My kat word herfs
(Tafelberg, Kaapstad, 1986)

37. Barrie Hough:
Skilpoppe
(Tafelberg, Kaapstad, 1998)

38. Barrie Hough:
Vlerkdans
(Tafelberg, Kaapstad, 1992)


39. Barrie Hough:
Droomwa
(Tafelberg, Kaapstad, 1990)

40. Jaco Jacobs:
Tande
(LAPA, Pretoria, 2002)

41. Jaco Jacobs, met illustrasies deur Frans Groenewald:
Superheroes vlieg net saans
(LAPA, Pretoria, 2003)

42. Jaco Jacobs:
Wurms met tamatiesous en ander lawwe rympies
(LAPA, Pretoria, 2005)

43. Mhlobo Jadezweni, illustrated by Hannah Morris:
UTshepo mde / Tall Enough
(Vuvu Books Electric Book Works, Cape Town, 2006)

44. Russell H Kaschula:
Emthonjeni
(New Africa Books, Cape Town, 2006)
Also in the author’s own English version as
Take Me to the River
(New Africa Books, Cape Town, 2006)

45. Russell H Kaschula:
Phesheya kweTsitsa
(Nasou Via Afrika, Cape Town, 1998)
Also in the author’s own English version as
The Tsitsa River and Beyond
(Collegium, Pretoria, 1998)

46. Janet Keegans, illustrated by Jacqui Taylor:
Kubuka and the Magic Calabash
(Struik, Cape Town, 2004)

47. Kabelo Kgatea:
Ntshware ka letsogo
(Tafelberg, Cape Town, 2005)

48. Kabelo Kgatea:
Leba seipone
(Tafelberg, Cape Town, 2002)

49. Dorothy Kowen, illustrated by Gillian Mathew:
Nyama and the Eland
(Kwagga, Cape Town, 2003)

50. Anzil Kulsen:
Zita
(LAPA, Pretoria, 2006)

51. Wendy Maartens, met illustrasies deur Anna-Carien Goosen:
Lena se bottelboom
(LAPA, Pretoria, 2005)

52. Robin Malan:
The Sound of New Wings
(Maskew Miller Longman, Cape Town, 1998)

53. Robin Malan:
The Story of Lucky Simelane
(Jacana Media, Johannesburg, 2005)

54. Mphuhle Annah Mehlape, diswantsho di ke Itumeleng Sibambo:
Mogopo wa Rakgadi
(MA Mehlape, Polokwane, 2006)

55. Ingrid Mennen, illustrated by Niki Daly:
One Round Moon and a Star for Me
(Orchard Books, New York, 1994; The Bodley Head Children’s Books, London, 1994; Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 2003, 2007)

56. Gcina Mhlophe:
Stories of Africa
(University of KwaZulu-Natal Press, Petermaritzburg, 2003)

57. Gcina Mhlophe, illustrated by Elizabeth Pulles:
Molo, Zoleka!
(Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 1994)
Also available in English as
Hi, Zoleka!
(Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 1994)

58. Kagiso Lesego Molope:
Dancing in the Dust
(Oxford University Press Southern Africa, Cape Town, 2004)

59. Kagiso Lesego Molope:
The Mending Season
(Oxford University Press Southern Africa, Cape Town, 2005)

60. Jackie Nagtegaal:
Daar’s vis in die punch
(Tafelberg, Kaapstad, 2002)

61. Beverley Naidoo:
The Other Side of Truth
(Heinemann, Oxford; Puffin Penguin, Oxford, 2000)

62. Beverley Naidoo:
Journey to Jo’burg
(Collins, London, 1987; Collins Modern Classics, London, 1999; Longman, Harlow, 1985, 1995)
63. CSZ Ntuli & DBZ Ntuli:
Amawisa
(Shuter & Shooter, Pietermaritzburg, 1982)

64. Sibusiso Nyembezi:
Inkinsela yaseMgungundlovu
(Shuter & Shooter, Pietermaritzburg, 1999)

65. Zulfah Otto-Sallies:
Diekie van die Bo-Kaap
(Tafelberg, Kaapstad, 1997)

66. Martie Preller:
Die hart van Zeebak
(Tafelberg, Kaapstad, 2004)

67. Martie Preller:
In die tyd van die Esob
(Tafelberg, Kaapstad, 1996)

68. Martie Preller, met illustrasies deur Erica en Andries Maritz:
Babalela
(LAPA, Pretoria, 2000, 2005)

69. Martie Preller, met illustrasies deur Erica en Andries Maritz:
Diep, diep in ’n donker bos
(LAPA, Pretoria, 2004)

70. Martie Preller, met illustrasies deur Vian Oelofsen:
Ek is Simon
(Tafelberg, Kaapstad, 2003)

71. Joan Rankin:
What Sam Said
(Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 2004, 2006)

72. Joan Rankin:
Wow! It’s Great Being a Duck
(The Bodley Head Children’s Books, London, 1997; Margaret K McElderry Books, New York, 1998; Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 2005)

73. Jenny Robson:
Praise Song
(Tafelberg, Cape Town, 2006)

74. Jenny Robson:
Because Pula Means Rain
(Tafelberg, Cape Town, 2000)

75. Reviva Schermbrucker, illustrated by Niki Daly:
Charlie’s House
(New Africa Books,, Cape Town 1989)

76. Reviva Schermbrucker:
An African Christmas Cloth
(Jacana Media, Johannesburg, 2005)

77. Reviva Schermbrucker:
The Jam Tin and the Teacup
(Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 2002)

78. Reviva Schermbrucker:
Lucky Fish!
(Jacana Media, Johannesburg, 2003)

79. Patricia Schonstein Pinnock:
Skyline
(African Sun Press, Cape Town, 2007; previously David Philip New Africa Books, Cape Town, 2000)

80. Dumisani Sibiya:
Ngidedele ngife
(Tafelberg, Cape Town, 2005)

81. Dumisani Sibiya:
Kungasa ngifile
(Tafelberg, Cape Town, 2002)

82. Nakanjani G Sibiya:
Kuxolelwa abanjani?
(Shuter & Shooter, Pietermaritzburg, 2004)

83. Kholeka V Sigenu, illustrated by Siphiwe Ratsibe:
Ezakowethu
(Khol Publishers, Queenstown, 2002)
Also in the author’s own version in English,
Ezakowethu - Folk Tales from Home

84. Maritha Snyman, met illustrasies deur Karen Lilje:
’n Annerste ABC-boek vir aspatatte
(LAPA, Pretoria, 2002, 2004)

85. Dianne Stewart, illustrated by Marjorie van Heerden:
Folktales from Africa
(Struik, Cape Town, 2006)

86. Dianne Stewart, illustrated by Jude Daly:
The Dove
(Songololo Books New Africa Books, Cape Town, 1994, 2007)

87. Marita van der Vyver:
Eenkantkind
(Tafelberg, Kaapstad, 1991)


88. Marita van der Vyver:
Ongelooflike avonture van Hanna Hoekom
(Tafelberg, Kaapstad, 2002)
89. Marita van der Vyver, met illustrasies deur Piet Grobler:
Mia se ma
(Human & Rousseau, Kaapstad, 2005)

90. Dux van der Walt, illustrated by Annelise Voigt:
The Red Dress
(Garamond, Cape Town, 1997)

91. Willem van der Walt:
The Lost Boys
(Oxford University Press Southern Africa, Cape Town, 1998)

92. Chris van Wyk:
Ouma Ruby’s Secret
(Giraffe Books Pan Macmillan, Johannesburg, 2006)

93. Fanie Viljoen:
Breinbliksem
(Tafelberg, Kaapstad, 2005)

94. Anoeschka von Meck:
Vaselinetjie
(Tafelberg, Kaapstad, 2004)

95. Ann Walton, illustrated by Natalie Hinrichsen:
Tell the Moon
(Tafelberg, Cape Town, 2006)

96. Ann Walton, illustrated by Natalie Hinrichsen:
A Very Nice Day
(Tafelberg, Cape Town, 2006)

97. George Weideman:
Dana se jaar duisend
(Tafelberg, Kaapstad, 1998)

98. Michael Williams:
Eighth Man
(Oxford University Press Southern Africa, Cape Town, 2002, 2004)

99. Peter Younghusband:
Timbavati Patrol
(Capricorn Publishers, Cape Town, 2006)

100. Zanemvula S Zotwana:
Amanzithinzithi kaMzingisi
(Biblionef SA & Garamond, Cape Town, 1995)
Series

1. Carina Diedericks-Hugo:
Thomas@---.net-reeks
(LAPA, Pretoria, 2001–)
bv. Thomas@-sms.net, Thomas@moord.net en ander titels in die reeks

2. Exploring Our Provinces
(Jacana Media, Johannesburg, 2006)
9 books in the series, or box set

3. Mamela Afrika series
(Heinemann SA, Johannesburg, 1999–)
e.g. J J Ncongwane: Loyishayile Sewuyosile

4. New African Stories
(New Africa Books, Cape Town, 2002–),
e.g. Nompumelelo Zama, illustrated by Elton Leeman:
Laduma!
Carole Bloch, illustrated by Meg Jordi:
Vuyo’s Day
25 titles in the series, in various South African languages

5. Siyagruva Series of novels for SA teens
(New Africa Books, Cape Town, 2002–)
e.g. Rusleen Malbusch:
Boy in da City, Duane Jethro:
Weekend Away
Nokuthula Mazibuko:
A Mozambican Summer,
20 titles in the series, 3 titles translated into isiXhosa

6. Stars of Africa series
(Maskew Miller Longman, Cape Town)
e.g. Lesley Beake, illustrated by Vanessa Rowley:
Free to Be Me
Honoré Muneza & Rosamund Haden, illustrated by Sarah Pratt:
My Name Is Honoré
Approx 190 titles in the series

7. They Fought for Freedom series
(Maskew Miller Longman, Cape Town),
e.g. Linda Price: Steve Biko, Gys Dubbeld: Seretse Khama, 16 titles in the series

8. Threads series
(Nation Rising Publishing, Room to Read, Pretoria, 2007)
e.g. Sarah Oosthuizen: uNosipho uzokuhlala oko and Nosipho a tla go dula, in various South African languages

9. Chris van Wyk:
Freedom Fighters series
(Awareness Publishing, Gallo Manor)
Series 1 and Series 2 (20 titles in all)

10. Verna Vels, met illustrasies deur Piet Grobler:
Liewe Heksie-reeks
(Human & Rousseau, Kaapstad, 1999–) bv. Liewe Heksie en die rekenaar, Liewe Heksie Omnibus en ander titels in die reeks

IBBY SA is the South African national section of the International Board on Books for Young People.
We serve as an umbrella body to bring together everyone involved in any way with books and young people: readers, writers, illustrators, translators, editors, publishers, booksellers, librarians, teachers, parents, care-givers and book enthusiasts of all sorts.
We meet and talk regularly; we send out a bi-monthly newsletter; we have an exciting website; we co-ordinate various awards and Honour Books; we maintain links with the international body (IBBY) and other national sections.
Membership is available to individuals, institutions and corporates.


IBBY SA is die Suid-Afrikaanse afdeling van die Internasionale Raad vir Boeke vir Jongmense. IBBY SA tree op as oorkoepelende liggaam vir mense wat betrokke is by boeke en jongmense: lesers, skrywers, illustreerders, vertalers, redigeerders, uitgewers, boekverkopers, bibliotekarisse, onderwysers, ouers en ander boekentoesiaste.
Ons kom bymekaar en gesels gereeld en versprei ʼn elektroniese nuusbrief elke twee maande. Ons het ook ʼn opwindende webwerf, koördineer verskeie boektoekennings en -huldigings en is verbonde aan die oorspronklike IBBY en ook ander nasionale afdelings.
Lidmaatskap is beskikbaar vir individue, instellings en ondernemings.

I-IBBY SA Licandelo likazwelonke laseMzantsi Afrika leBhodi yezizwe ngezizwe yoncwadi lolutsha.
Singabakwa-IBBY SA sidibanisa wonke umntu osebenza ngeencwadi nolutsha: abafundi, ababhali, abazobi, abaguquleli, abahleli, abapapashi, abathengisi beencwadi, oononcwadi, ootitshala, abazali, abanakekeli bantwana nabantu abathanda iincwadi nokuba zingaluphi na uhlobo.
Siyadibana sincokole rhoqo; sithumela iphephandaba kabini ngenyanga; sinewebhusayithi enika umdla; silungelelanisa iimbasa ezahlukeneyo neencwadi zokunika imbeko; sinxibelelana nebhodi yezizwe ngezizwe (IBBY) namanye amacandelo kazwelonke.
Nabani na angaba lilo ilungu – uluntu, amaziko kunye nabezoshishino.


Contact us at: / Kontak ons by: / Nxibelelana nathi:

Box 847 Howard Place 7450 South Africa
email info@ibbysa.org.za
website www.ibbysa.org.za

To request a printable brochure, please email
booksforafrica@iafrica.com

31 comments:

Edna said...

You write very well.

Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]online casino[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casino[/url] manumitted no set aside bonus at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]easy casino
[/url].

Anonymous said...

Suρeгb blοg! Do you have any tірs and hіnts for аѕpiгіng wrіters?
I'm hoping to start my own website soon but I'm а lіttlе lоѕt on eѵегything.
Woulԁ уou propоse staгting with а fгee plаtfοгm like Wordpгess or go fοr a paid ορtіon?

Thеre are sο manу oрtіons οut thеre thаt I'm completely overwhelmed .. Any tips? Many thanks!

Also visit my web page :: using a forestry truck
Feel free to surf my webpage ; bucket trucks

Anonymous said...

Do you have any video of that? I'd love to find out more details.

Here is my blog; instagram followers

Anonymous said...

Me and ozzy fucked tougher, trying to show to my personal god!
FUCK YES!' just before cumming inside my warm pussy. were still fucking

Look into my web blog; hcg injections

Anonymous said...

Mу spouѕe and I stumblеԁ oѵеr heгe by а ԁiffеrent
web aԁdrеss anԁ thought I might
as well сheck thіngѕ out. I lіkе what I ѕee so now i'm following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

Feel free to surf to my web-site ... hcg diet injections

Anonymous said...

Thanks for one's marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will come back down the road. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice evening!

my webpage how to flip cars for profit at an auction

Anonymous said...

I urge absolutely everyone to view the award winning documentary
Tibet:Beyond Fear that documents the torture of the Tibetan Buddhist Monk and Nun and how they experienced the bravery, inspired from the Dalai Lama, to move past fear in spite of all of
the terrible things that were taking place to them.
Now they've identified a strategy to allow go of their anger and forgive their former torturers. They realize that the Chinese individuals are also suffering. By knowing our common humanity, that we're
all part of one human loved ones, we are able to get action for constructive alter.
The movie also highlights how are actions can aid
cost-free political prisoners in China.

Review my web site attract women Fast

Anonymous said...

I'd observe this once more just to pay attention for the narrator. :D Enjoy that accent!

Here is my weblog dating tips from my future self wiki

Anonymous said...

Blog is definitely amazing! All great information can be helpful in some or the other way.
Hold updating the blog,looking forward for far more material.


Have a look at my site :: buy arrow sheds

Anonymous said...

Thank god an honest and informative write up .

my web blog :: dental pro 7 in stores

Anonymous said...

Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention
that I've really enjoyed surfing around your weblog posts. After all I'll
be subscribing in your feed and I'm hoping you write again very soon!

my website ... website

Anonymous said...

Hey for your whey protein i usually take about 1 to two servings in the course
of exercise. You talked about that you consider about three 4 servings.
Is the fact that ok?

Also visit my blog; six pack shortcuts sign in

Anonymous said...

So exactly where talking Nexus 4 area. I can reside with that if its on par or somewhat
better than the Nexus 4.

my blog post how to cure premature ejaculation exercises free

Anonymous said...

What would be the 10 best hand tools for woodworking ( no power tools )?
I've an concept on a number of but there are many plenas and don't know which
are best, so let me know what other stuff i've missed?Planes( rabbit,block,router )hand powered drill + bitsDrawknive vs spokeshaveaugerbevelgaugeothers i've missed

Here is my web site arrow steel shed parts

Anonymous said...

My favorite is, I am looking for... "Someone who gets me."

Also visit my weblog :: online dating sites Free college students

Anonymous said...

Happy Birthday Superman !!!

My website ... premature ejaculation Medication australia

Anonymous said...

Too significantly of the truthful man but make sure to publish up your outcomes in case you kids take it.
Victor, would choose to find out the other content articles that were voted on are they nevertheless around the way?


Feel free to visit my homepage ... six pack shortcuts workout schedule pdf

Anonymous said...

How about picking up that shingled one particular with the
stone steps and just plopping it down in my backyard?
It would go together with the house along with the stone retaining wall we have.
Perfection! (I cherished all of them, but that 1 just stole my heart.
)
Kelly
kelly at Talk in the Property not too long ago posted.
.I'm Dreaming of a White Kitchen area

My blog arrow sheds newport instructions

Anonymous said...

I am just questioning if guys like ladies much more or what.
Whenever you appear at ads on gumtree or craigslist for females seeking guys, they have like 1000 hits.
Guys in search of ladies get like 30 hits, and possibly mainly from guys.
Also on lifecasting internet sites like justin.television
girl's rooms are constantly a lot more stuffed than guy's rooms.

Why is the internet filled with attractive men but no women?


Here is my web site marcus london

Anonymous said...

Your report actually fascinates the core of my interest.
I admire and the choice of got out the overall essence from the topic.
Thanks this site.

My web blog: six pack Abs shortcuts mike chang download

Anonymous said...

I'm truly enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which
makes it much more enjoyable for me to come here and visit more
often. Did you hire out a designer to create your theme?
Great work!

Here is my website buy facebook fans

Anonymous said...

http://eekshop.com
Catering for more information on this trend regarding going to be the day, nowadays distinctive shops have ushered all over the to learn more about provide an all in one vast collection vintage women's clothing. But pre buying a multi functional get dressed back and forth from them you are going to want for additional details on always make sure that going to be the repair shop back and forth from where your family are buying often an ideal a minimum of one and provide big event false promises. The of paramount importance way to explore be capable of geting rid having to do with all of these hassles is this to educate yourself regarding move available on the web to learn more about have to worry about all are going to be the shopping to do with your vintage outfits. With going to be the new age whether as part of your profession to do with science and the latest and greatest,available on the web shopping has already been a multi function common affair as well as a number of different Nowadays,a great deal more and a good deal more it is certainly plausible are moving available on the web to learn more about ensure that they consider getting what they pay along with.

Anonymous said...

Wonderful point JC particularly regarding the relaxation portion,
I have noticed much too a lot of people who perform exactly the
same group muscle mass numerous instances per week only
due to the fact they get pleasure from to perform so, & it does far more damage than good for the physique in fact

my page; best workout program to build muscle mass

Anonymous said...

Just to be certain. do you not understand the idea of all is energy?
. . Simply because here's the deal: Digital Aristotle's been around since.
. Oh..Aristotle. . . Does one see a linear existence in front of you?
Sure, proper? Now what is energy? It is all choices for all.

So when you attended class (which I dont consider you did, i think
you happen to be a script regurgitated by the
overarching management? method), In case you attended course, did it at any time cross your mind
Every education is individualized?

Check out my page - secrets to Naturally attract women

Anonymous said...

[url=http://www.timhelmen.com/]Fake Oakley Sunglasses[/url] The Beatles represented part of the spirit of their age.Being a mother is not easy. Not a sound was heard.I am looking forward to your visit next week.I develop films myself.Take it easy, you will be all right in a couple of days.Take it easy, you will be all right in a couple of days.Be careful not to fall ill.None of your business!How do you like our English literature Prof.

[url=http://www.adeanphotography.com/]Oakley Sunglasses Sale[/url] The price includes postage charges.I'll see to it. He can hardly speak.Nothing but death can part the couple.This pen doesn't write well.He usually drops in at my place on his way home.He usually drops in at my place on his way home.I meet the boss himself.I'm very proud of you.Betty and Susan are talking on the telephone.

[url=http://www.grnbuildersinc.com/]Fake Oakleys[/url] I am looking forward to your visit next week.Not a sound was heard. I want to have a part-time job.How about going out for dinner?Just wait and see!I'll have to ask my bosswife firstI'll have to ask my bosswife firstThe price just covers the cost.Who ever comes will be welcomed.It's not as cold hot as it was yesterday

Anonymous said...

Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know
if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

Also visit my website ... seduction lyrics he is legend

Anonymous said...

It's hard to find educated people in this particular topic, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks

Check out my web page :: magic of making up

Anonymous said...

[url=http://www.vip1michaelkorsoutlet.org]Michael Kors Outlet[/url] SAS Shoes is having a Father's Day Sale (with women very much included) with all American made perfect walking shoes for men and women

[url=http://www.mislouboutinsaleuk.co.uk]Christian Loubouboutin Discount[/url]Tags: rehab, rehab, rehabOptions For Quick Products In Car Accident By: Ladonna Marion | May 30th 2013 - If possible then you should proceed to check on the other people who were involved in the accident

[url=http://www.getfreerunaustralia.org]Nike Shoes Australia[/url]Many people said they were "forcing" her to be a boy

[url=http://www.vipnikenewzealand.info]Cheap Nike Shoes[/url] In terms of the accessories for yellow prom dresses, you should pick the right shade of yellow that suits your individual preferences as well as your distinct features such as skin tone and fashion style

[url=http://www.upnikepascherfr.info]Nike Dunk[/url] If they get to wear it, the smile will convert into exhilaration that makes it perfect for an anniversary gift to the person you love most

Michael Twin said...

Canon PIXMA PRO-10S driver Windows & Mac Canon MG2570 Free Driver Download Canon iP7270 Free Driver Download HP Deskjet Ink Advantage 1515 Driver Download HP Deskjet Ink Advantage 2545 Driver Download Download Driver HP PSC 1410 Canon MG6340 Driver Mac Linux Windows Download HP DeskJet F370 Driver Download Canon MP280 Driver Download Canon Pixma MG7120 Driver Download Canon PIXMA MG5640 Driver Free Download Flash Player (IE) Free Download Flash Player (Non-IE) Canon imageCLASS MF8050Cn Driver HP LaserJet Pro M706n Driver UC Browser Latest Version 2015 for Windows Free Download SlimBrowser 2015 Epson Artisan 730 Printer Driver Epson Expression Home XP-310 Printer Driver Epson Expression Home XP-510 Printer Driver

Michael Twin said...

Nice Post, Thanks for your very useful information.........